[button link=”” icon=”Select a Icon” size=”small” side=”left” target=”” color=”b70900″ textcolor=”ffffff”] EDIÞIA a VI – a, 2016 – 2017.[/button]

REGULAMENT

Tipul concursului: transcurricular (arii curri-culare: Limbă și comunicare. Arte) Obiectivul General/ Scopul: valorizarea, în cadrul uni context cultu-ral, a limbajului literar și muzical, în vederea formării și modelării personalității elevilor, având ca sursă de inspirație creațiile scriitorilor contemporani. Obiectivele specifice: – valorificarea inteligențelor multiple (verbală / lingvistică, muzicală, intrapersonală); – aprofundarea creațiilor lirice; – stimularea gândirii critice și sistemice; – încurajarea performanțelor artistice; – dezvoltarea competențelor de argumentare/interpretare și de reflecție.

GRUPUL ȚINTĂ:

Concursul se adresează elevilor din învățământul primar/ gimnazial/ liceal și profesorilor din țară și din străinătate. BENEFICIARI INDIRECȚI: – comunitatea locală; – instituțiile partenere din țară și din străinătate. ETAPELE DESFĂȘURĂRII FESTIVALULUI 25 ianuarie – 28 februarie: promovarea regulamentului în școli, licee, universități; – înscrierea elevilor/ profesorilor/ doctoranzilor, pe secțiuni; 1 Martie – 24 martie: – realizarea lucrărilor/înregistrărilor pe secțiuni; – desfășurarea la nivel local a unor etape de selectare a lucrărilor reprezentative; 27 martie -14 aprilie: – expedierea lucrărilor reprezentative, pe secțiuni; 19 aprilie – 5 mai: – evaluarea lucrărilor; – realizarea CD-urilor ediției; – redactarea antologiei festivalului ce va cuprinde lucrările premiate; 5-6 mai: – manifestările artistice ale Festivalului; – lansări de cărți / reviste literare; – desfășurarea Sesiunii de comunicări științifice; – dramatizări, momente poetice, recital folk, premierea concurenților. 8 mai – 15 iunie: – expedierea premiilor în țară și în străinătate.

TEMATICA: „OROLOGIUL FĂRĂ ORE” A. Secțiunile: I. Creație literară Subsecțiunea I: clasele V-VIII Subtema: „Ce oră frumoasă (!)” – trei poeme sau – un text în proză (1-2 pagini) Subsecțiunea a II-a: clasele IX-XII Subtema: „Nostalgia Paradisului” – patru poeme sau – un eseu (2-3 pagini) II. Analiză literară / Traduceri (engleză,franceză) Subsecțiunea I; Analiză literară: clasele IX – XII; scriitoarele Ana Blandiana și Emily Dickinson (din volumele:Orologiul fără ore, Singurătate și poezie sau Poeme). Subsecțiunea a II-a; Traduceri: clasele IX–XII (volumul Orologiul fără ore, Ana Blandiana) III. Recitare: Subsecțiunea I: clasele V-VIII; IX – XII – o poezie din vol. Orologiul fără ore, Ana Blandiana – o poezie din creația scriitoarei Emily Dickinson Subsecțiunea a II-a: clasele III, IV – două poezii din vol. Întâmplări din grădina mea, Ana Blandiana IV. Interpretare folk: – două piese muzicale:

1. prelucrare din lirica scriitoarei Ana Blandiana sau a scriitoarei Emily Dickinson

2. prelucrare din creația românească de gen. V. Secțiunea de comuni-cări științifice: Ipostaze ale timpului în lirica feminină contemporană Simpozionul: cu participare directă și indirectă Secțiunea A – elevi – Secțiunea B – profesori preuniversitari și universitari, doctoranzi. B. Criterii de evaluare: Secțiunea I: – abordarea originală, creativă, reflexivă a temei propuse; – folosirea intuitivă a unor imagini poetice inedite; – respectarea normelor de ortografie și de punctuație Secțiunea a II a: – varietatea modalităților de analiză critică; – expresivitatea și coerența ideilor; – folosirea limbii literare; – respectarea normelor de ortografie și de punctuație; – relevanța și originalitatea traducerilor; – folosirea adecvată a unei limbi străine (gramatică, ortografie, topică, vocabular). Secțiunea a III a: tonalitate; mimică; expresivitate; corectitudinea recitării. Secțiunea a IV a: tehnică vocală; artistism și prezență scenică; impresie artistică Secțiunea a V-a: – gradul de originalitate, de creativitate și de inovare în abordarea temei; – calitatea științifică a lucrării; – condițiile tehnice de redactare. C. Cerințe de redactare și de expediere: – Fișele de înscriere se vor trimite electronic, format word, pe adresa: festivalanablandiana@ymail.com – Expedierea lucrărilor de la Secțiunile I, II și V se va face electronic, pe adresele: festivalanablandiana@ymail.com (secțiunile I, II), simpozionfestival@ymail.com (secțiunea aVa) Textele de la Secțiunile I, II vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice, margini egale de 2 cm, aliniere – Justify; titlul va fi scris centrat și boldat. Textele se expediază, pentru fiecare secțiune, într-un singur document. – Lucrările de la Simpozion vor fi redactate în format A4, cu font Times New Roman, 11, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină vor fi respectate următoarele cerinţe: – margini: 2 cm – sus; 2 cm jos; 2, 5 cm – stânga / dreapta; – alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm; – titlul lucrării: bold, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11, urmat de un rând liber; – titlul universitar, gradul didactic, numele şi prenumele: italic, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11; – instituţia de provenienţă: italic, centrat, TNR, 11, urmat de un rând liber;- rezumatul: TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte, în limba franceză/ română); – cuvinte-cheie (5): TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (în limba franceză/ română). -Datele de identificare ale concurenților vor fi prezente atât pe fișa de înscriere, cât și pe lucrări (în colțul din dreapta al lucrării – numele și prenumele elevului (cu majuscule), clasa, instituția, județul/localitatea, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon al profesorului; datele personale vor fi secretizate în momentul printării de către organizatori. – Lucrările trimise nu trebuie să fi fost participante/ premiate/ publicate la vreun concurs de creație sau la vreo manifestare științifică. Un participant se poate îns-crie la mai multe secțiuni. -Nu se percep taxe de participare. -Participanții își asumă, în totalitate, originalitatea lucrărilor. E.

Premierea: – Se vor acorda premii pe secțiunile/subsecțiunile concursului (Premiul I; Premiul al II-lea; Premiul al III-lea, Mențiunea I, a II-a și a III-a; Marele Premiu „ANA BLANDIANA” ), într-un cadru festiv. Creațiile premiate vor fi publicate în Antologiile Ediției Festivalului. (Editura Nico) Pentru o informare completă consultați www.festival-anablandiana.ro